Jakub Kubrynski

Jakub Kubrynski

Guest

DevSkiller CEO & Founder / IT Skills Management Expert / IT Strategy Consultant